తెలుగు బ్లూ ఫిల్మ్ లో సెక్స్ సీన్ షూటింగ్

1099

ఒక్క తెలుగు బ్లూ ఫిల్మ్ లో మంచి ఆంటీ తో జారిహీణ సెక్స్ సీన్. బెడ్ లో ట్ర్యాన్స్పరెంట్ డ్రెస్ వేషి పేధా సొల్లు ని బహ ఎక్స్‌పోస్ చేసింధీ. ధాని తో ఒక్క అంకల్ ఓచి చీల ని తేసి బహ ఫక్ చేశాడు.