తెలుగు పిల్ల కసిన్ తందుడు తో డెంగిన ఎంఎంఎస్

457

తెలుగు కాలేజ్ పిల్ల బాత్‌రూమ్ లో తన కసిన్ తముడు ఉండపూడు లోఫ్‌లో వెళ్ళి వాడి మొద్ద ని గుడ్డ లో తేసి డెంగిచునాధి.