తెలుగు ప్రాణ్ ఎలా మొడ్డ చెక్కాలి

1073

తెలుగు ప్రాణ్ వీడియో లో అమ్మాయి ఖుర్రలు మొడ్డ ని ఎలా చీకాలి అని నేర్పిస్తుంది చుడండి. వాళ బాల్స్ ని పట్టి మొడ్డ ని కురిసింది. బాల్స్ ని లైట్ హ రబ్ చేస్తూ మొడ్డ ని తడి చేసి బహ చీకింది చుడండి.