అంకుల్ తో కాల్ గర్ల్ విద్య

2778

ఆడదాని సళ్ళు నొక్కటం, అలా నొక్కి నొక్కి వదిలాను. ఆంటీ సడన్ గా చెయ్యి తీసి అటువైపు తిరిగి పడుకుంది. నాకు బాగా లేచింది. ఏమైతే అది అయిందని గుద్దకి మోడ్డ ఆనించి ఆ పిల్ల ని కసి గ దేన్గడం మొదలు పెట్టాను.