వధీన మరుడి దెంగుడు బ్లూ ఫిల్మ్ తెలుగు లో

4511

బ్లూ ఫిల్మ్ తెలుగు ఆడియో తో చూడండి మరుడి తన వధీన ని ఎలా డెంగినడు అని. సారీ వేశుని పని చేసే వధీన ని వెనాహ నించి కవులించాడు. ఫర్స్ట్ వోధో అని చెప్పిన అమ్మాయి తర్వాత చాలా మూడ్ ఐండి. ధాని పాంతే ని తెసేసి సొల్లు లని చీకి డెంగడాం ముదల్ పెట్టాడు.