విజయవాడ ఆంటీ చీల తేసి శాల్లు చీకడం

465

ఒంటరిహా ఇంటిలో ఉండెపూడు లవర్ పెళ్లి ఐన ఆంటీ నల్ల చీక ని తేసి ధాని పేధా సొల్లు ని చీకిందాడు. తర్వాత పూకు ని డెంగినడు.