విజయవాడ రంకు కపుల్ రొమాన్స్

1995

ఈ రంకు వీడియో లో నా పెళ్ళాం అసలు ఎవడితో అక్రమ సంభందం పెట్టుకుందో. నా కళ్లారా చూడడం అని నేను అక్కడే ఇంటికి వెనక పెరటి లో దాక్కొని వెయిట్ చేశాను. నా పెళ్ళాం రంకు కథ చిత్రం ఈ వీడియో లో చుడండి.