వీసగ్ అన్న పెళ్ళాం ని డెంగిన మరుఢి

761

అన్న ఆఫీస్ హీ వ్ెల్లిన తర్వాత మరుఢి వధీన నీఘ్ట్య్ ని తెసేసి పేధా సొల్లు ని భహ చీకిండౌు. తన హూడా మొద్ద చీకింధీ.