ఎక్సెక్సిక్స్ బీజ్ వైజాగ్ తెలుగు వదిన బిందు మారుడి తో

3250

స్క్స్ బ్లౌజొబ్ తెలుగు వైజాగ్ వదిన బిందు తో దాని మారుడి చేషుణడు. నేకేడ్ హ దాని పక్కన నీశుఁనెపుడు వదిన మొడ్డ పట్టింది. అలాగని బెడ్ మీద కుచ్చు ఉండెపుడు వాడి సెల్ఫీలే తీసాడు. ఆహ్ కెమెరా హు పొసే ఇస్తూ ఆహ్ మొడ్డ ని నొత్తి లోఫ్లో పెట్టి బహ చీకింది. ఇంకా పక్కన వాని ఇడిసి చేస్త మీద పొట్ట మీద ముద్దులు పెట్టి మల్లి బ్లౌజొబ్ చేసింది.